تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن

 مدارک مورد نیاز”اشخاص حقیقی”
اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت
اصل و تصویر پروانه ساختمانی
اصل و تصویر پایان کار ساختمانی
اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه
اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)
قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)
اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان
درجه یک باشد)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)
فرم درخواست تکمیل و امضا شده
—————————————————————-
مقالات مرتبط : سقف وام مسکن زوجین
—————————————————————-
بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به منظور کمک به خانه دار نمودن اقشار مختلف جامعه، اقدام به اعطای تسهیلات خرید مسکن به موجب مدارک یاد شده و براساس ضوابط ذیل می نماید.
—————————————————————-
مقالات مرتبط : مراحل ساختمان سازی از ابتدا تا انتها
—————————————————————-
ضوابط:
– عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
– تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
– سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور خرید مسکن جهت املاک تا ۲۰سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ریال ، سایر مناطق شهری ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ ریال و برای املاک بیش از ۲۰ سال تا ۲۵ سال در هر ۳ منطقه ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰ ریال می باشد.
– سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل حساب صندوق پس انداز مسکن جهت املاک تا ۲۵ سال ساخت (براساس تاریخ صدور اولین پروانه ساختمان) ، حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ریال و از محل حساب پس انداز مسکن جوانان براساس امتیاز مکتسبه و در چارچوب ضوابط مربوطه می باشد. بدیهی است برای املاک بیش از ۲۵ سال، تسهیلاتی تعلق نخواهد گرفت.ضمناً تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به متقاضیانی تعلق می گیرد که برای اولین بار از تسهیلات مذکور بهره مند و یا حداقل پنج سال از زمان اخذ تسهیلات قبلی گذشته و تسهیلات را تسویه نموده باشند.
– قبول هزینه کارشناسی و قبول هزینه بیمه کامل وثایق ملک در طی مدت تسهیلات توسط متقاضی ضروریست.
– تکمیل و امضای فرم درخواست و قرارداد داخلی و مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک باید صورت پذیرد.
– سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بر اساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در تهران ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ریال، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ریال و سایر مناطق شهری ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ ریال می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر ۱۵ سال ]پلاک هایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی (جواز ساخت) آن ها حداکثر ۱۵ سال سپری شده باشد[ بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی امکانپذیر است. لازم به ذکر است اعطای تسهیلات یاد شده برای املاک با قدمت بیش از ۱۵ سال امکانپذیر نخواهد بود.

توضیح : 
* در خصوص تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، متقاضیان واجد شرایط می بایست دارای حداقل ۱۸ سال سن و درآمد مستقل بوده و از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی ، انتقال سهم الشرکه و یا تعمیر واحد مسکونی و نیز امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده ننموده باشند.

-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجینی که  از طرح زوجین بانک در سال ۹۲ بهره مند نگردیده اند و به صورت مشترک نسبت به ابتیاع واحد مسکونی اقدام می نمایند، حداکثر در شهر تهران ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال ( هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ ریال (هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ ریال) و در سایر مناطق شهری ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ ریال ( هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر ۲۰ سال ( از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی و بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.

-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز یکم به زوجین بدون محدودیت در تاریخ عقد ، مشروط به خانه اولی بودن زوجین ( زوج و زوجه) و همچنین ابتیاع واحد مسکونی به صورت مشترک براساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در شهر تهران ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۱ ریال ( هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۱ریال (هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ ریال) و در سایر مناطق شهری ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ ریال ( هر زوج حداکثر ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر ۱۵ سال از صدور اولین پروانه ساختمانی( بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star