قیمت روز میلگرد

۹۷/۰۲/۰۲

میلگرد ۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین/ آریا ذوبمیلگرد ۸ – A۲۲,۶۷۵
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۸ – A۳۲,۸۱۰
میلگرد ۱۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / البرز / ابهر / ثناءمیلگرد ۱۰ – A۲۲,۶۰۵
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۰ – A۳۲,۶۰۰
میلگرد ۱۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / تاکستان / سمنان / ثناءمیلگرد ۱۲ – A۲۲,۶۰۵
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۲ – A۳۲,۵۸۰
میلگرد ۱۴
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۶۵۰
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۱۶
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۶۵۰
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۱۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۶۵۰
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۲۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۶۵۰
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۲۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۶۵۰
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۲۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۶۵۰
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۲۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۶۵۰
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۳۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۶۵۰
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۵۹۵
میلگرد ۶.۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴.۵۰کف بنگاه تهرانکلافروس / نطنز / ملایر / چینمیلگرد ۶.۵ ساده۳,۱۰۰
———————————————————–
کلمات کلیدی مرتبط :

قیمت میلگرد بناب

قیمت میلگرد اهواز

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد هیربد

قیمت میلگرد پرشین

قیمت میلگرد زاگرس

نمودار قیمت میلگرد

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star