قیمت روز میلگرد

۹۶/۰۵/۲۲

میلگرد ۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین/ آریا ذوبمیلگرد ۸ – A۲۲,۵۱۰
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۸ – A۳
میلگرد ۱۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / البرز / ابهر / ثناءمیلگرد ۱۰ – A۲۲,۴۲۰
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۰ – A۳
میلگرد ۱۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / تاکستان / سمنان / ثناءمیلگرد ۱۲ – A۲۲,۴۷۰
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۲ – A۳
میلگرد ۱۴
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۳۸۰
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۱۶
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۳۸۰
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۱۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۳۸۰
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۲۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۳۸۰
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۲۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۳۸۰
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۲۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۳۸۰
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۲۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۳۸۰
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۳۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۳۸۰
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۳۳۰
میلگرد ۶.۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴.۵۰کف بنگاه تهرانکلافروس / نطنز / ملایر / چینمیلگرد ۶.۵ ساده۲,۴۵۰

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star