قیمت روز میلگرد

۹۶/۱۲/۲۰

 

 

میلگرد ۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین/ آریا ذوبمیلگرد ۸ – A۲۲,۲۶۵
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۸ – A۳۲,۳۵۰
میلگرد ۱۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / البرز / ابهر / ثناءمیلگرد ۱۰ – A۲۲,۱۳۵
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۰ – A۳۲,۳۱۰
میلگرد ۱۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / تاکستان / سمنان / ثناءمیلگرد ۱۲ – A۲۲,۱۴۵
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۲ – A۳۲,۲۲۰
میلگرد ۱۴
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۲۳۰
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۱۶۵
میلگرد ۱۶
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۲۵۰
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۱۶۵
میلگرد ۱۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۲۳۵
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۱۶۵
میلگرد ۲۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۲۴۵
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۱۶۵
میلگرد ۲۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۲۳۰
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۱۶۵
میلگرد ۲۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۳۱۰
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۱۹۵
میلگرد ۲۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۲۹۰
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۱۹۵
میلگرد ۳۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۲۹۰
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۱۹۵
میلگرد ۶.۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴.۵۰کف بنگاه تهرانکلافروس / نطنز / ملایر / چینمیلگرد ۶.۵ ساده۲,۴۷۰
———————————————————–
کلمات کلیدی مرتبط :

قیمت میلگرد بناب

قیمت میلگرد اهواز

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد هیربد

قیمت میلگرد پرشین

قیمت میلگرد زاگرس

نمودار قیمت میلگرد

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star