قیمت روز میلگرد

۹۶/۰۹/۲۷

میلگرد ۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین/ آریا ذوبمیلگرد ۸ – A۲۲,۲۴۵
۶۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۸ – A۳
میلگرد ۱۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / البرز / ابهر / ثناءمیلگرد ۱۰ – A۲۲,۲۱۵
۷.۵۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۰ – A۳
میلگرد ۱۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهقزوین / تاکستان / سمنان / ثناءمیلگرد ۱۲ – A۲۲,۲۱۵
۱۱۰کف بنگاه تهرانشاخهایرانیمیلگرد ۱۲ – A۳۲,۱۸۰
میلگرد ۱۴
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۲۲۰
۱۵۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۴ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۱۶
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۲۲۰
۱۹۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۶ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۱۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۲۲۰
۲۴۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۱۸ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۲۰
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۲۳۰
۳۰۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۰ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۲۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۲۲۰
۳۶۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۲ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۲۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهوازمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۲۲۰
۴۷۰کف بنگاه تهرانشاخهآریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرودمیلگرد ۲۵ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۲۸
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۱۲۵
۵۶۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۲۸ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۳۲
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهاصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهوازمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۱۴۵
۷۵۰کف بنگاه تهرانشاخهامیرکبیر / زاگرسمیلگرد ۳۲ – A۳۲,۱۷۵
میلگرد ۶.۵
وزن / کیلوگرممحیطترخیصنوعکارخانهمحصولقیمت به تومان
۴.۵۰کف بنگاه تهرانکلافروس / نطنز / ملایر / چینمیلگرد ۶.۵ ساده۲,۴۳۰
———————————————————–
کلمات کلیدی مرتبط :

قیمت میلگرد بناب

قیمت میلگرد اهواز

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد تیکمه داش

قیمت میلگرد هیربد

قیمت میلگرد پرشین

قیمت میلگرد زاگرس

نمودار قیمت میلگرد

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star