قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی

نام کالاضخامتسایزقیمت هر یک کیلوگرم (ریال)تاریخ بروز رسانی
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه۴
۴۰*۴۰
۱۷,۳۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه۴
۵۰*۵۰
۱۷,۳۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه۶
۶۰*۶۰
۱۷,۳۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه۸
۸۰*۸۰
۱۷,۳۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه۱۰
۱۰۰*۱۰۰
۱۷,۶۵۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه۱۰
۱۰۰*۱۰۰
۱۷,۳۰۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه۱۲
۱۲۰*۱۲۰
۱۷,۶۵۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه۱۲
۱۲۰*۱۲۰
۱۷,۶۵۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
۲۳۰*۳۰۱۸,۷۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه۲۴۰*۴۰۱۸,۶۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه۳۲۰*۲۰۱۹,۰۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه۳۲۵*۲۵۱۸,۷۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه۳۳۰*۳۰۱۸,۴۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه۳۳۰*۳۰۱۷,۱۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه ۳۴۰*۴۰۱۸,۴۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه۴۴۰*۴۰۱۸,۲۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه۴۴۰*۴۰۱۷,۳۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه۴۴۰*۴۰۱۷,۱۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه۴۵۰*۵۰۱۷,۳۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه۴۵۰*۵۰۱۸,۲۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه۵۵۰*۵۰۱۸,۱۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه۶۵۰*۵۰۱۷,۱۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه۶۶۰*۶۰۱۷,۳۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه۱۰۱۰۰*۱۰۰۱۷,۶۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 کارخانه۱۲۱۲۰*۱۲۰۱۷,۷۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵
شی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه۱۲۱۲۰*۱۲۰۱۷,۶۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۵

 

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star