قیمت روز ورق گالوانیزه

۹۶/۰۷/۲۵

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۵۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۸۰۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۵۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۶۱۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۵۵۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۵۵۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۴۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۴۵۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۴۳۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۴۸۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۴۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۴۸۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۴۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۴۶۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول۳,۴۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵رول۳,۴۶۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵ رول۳,۵۲۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵رول۳,۴۸۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۷۹۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۶۹۰
Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star