قیمت روز ورق گالوانیزه

۹۶/۰۵/۲۲

ورق گالوانیزه ۰/۴ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۵۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۴۰ رول۳,۵۰۰
ورق گالوانیزه ۰/۵ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۴۱۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۵۰ رول۳,۴۲۰
ورق گالوانیزه ۰/۶ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۳۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۶۰ رول۳,۳۵۰
ورق گالوانیزه ۰/۷ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۲۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۷۰ رول۳,۲۸۰
ورق گالوانیزه ۰/۸ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۲۶۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۸۰ رول۳,۲۸۰
ورق گالوانیزه ۰/۹ دهم میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۲۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۹۰ رول۳,۲۵۰
ورق گالوانیزه ۱ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۳,۲۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱ رول۲,۳۸۰
ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵ رول۳,۲۴۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۲۵رول۳,۲۵۰
ورق گالوانیزه ۱/۵ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵ رول۳,۲۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۱/۵رول۳,۳۰۰
ورق گالوانیزه ۲ میل
وزن / کیلوگرمابعادترخیصکارخانهمحصولقیمت به تومان
۵.۷رول عرض ۱.۰۰کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۲۷۰
۵.۷رول عرض ۱.۲۵کف بنگاه تهرانایرانیورق گالوانیزه ۲ رول۳,۲۶۰

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star