اعتراض حقانی به فروش باغات شهر تهران اخبار صنعت ساختمان به نقل از ایسنا: یک عضو شورای شهر تهران درباره فروش باغات شهر تهران که در اختیار بنیادهاست، اعتراض کرد.…
ادامه مطلب